EROL ŞENEL BALIK MALZEMELERİ BAFRA TEL 03625426033 / 05424118365 BALIKAĞI VE OLTA MALZEMELERİ EROL ŞENEL BAFRA: ADRES:TABAKHANE MAHALLESİ GÜVEN CADDESİ NO 23/A BAFRA / SAMSUN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              

BAFRA HAVA DURUMU CANLI                BALIK MALZEMELERİ BAFRA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX google

 --------------------------------------vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 
 
-------------------------------------------------------- GOOGLE ANALİZ ------------------------------------------------------------------------

   
  BALIK MALZEMELERİ BAFRA :TEL:03625426033/ 05424118365
  BAFRA KUŞ CENNETİ -1
 

BAFRA KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ

KUŞ CENNETİ BAFRA
BAFRA KUŞ CENNETİ TEL NO

                                     1  

 2  

 3    4  

 

   
bafra kuş cenneti gidiş yolu   KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ GÖRÜNTÜ


bafra kuş cenneti,nden bazı kuş türleri


BAFRA KUŞ CENNETİ TEL NO SAYFASINA OK

10 binlerce kuş var Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahipolan KızılırmakDeltası'nda, irili ufaklı çok sayıda göl,sazlık alanlar, ender subasarçayırlar, 12 bin hektarı bulan sulak alanlar ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. Ördek, kaz ve kuğu gibi su kuşlarının bulunduğu deltada, şahin ile doğan gibi binlerce yırtıcı kuş ve bülbüller, kuyruk sallayanlar gibi ötücülerin 10 binlercesini görmek mümkün.


bafra kuş cennetin,den bazı kuş türleri 
 

kutu 1

karabakal
Gönderilen Resim 
çeltik kargası
Gönderilen Resim
sakarmeke

yalı çapkını
Gönderilen Resim
balıkcıl
         
Gönderilen Resim
dalgıç

elmabaş ördek

martı

kuğu

suna ördek

kuş cennetinden bazı kuş çeşitleri,  YAŞAYAN KUŞ TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ
 

 
göğsükızıl

bekasin
 
kılkuyruk ördek

ATMACA
 
Yaban Kazı,,
         
Kızılırmakta Yeni Kuş Türü..
yeşıl arıkuşu,

Kaşıkçı Balıkçıl,

Macar,ördeği,

Dikkuyruk,ördek

Yeşilbaş,ördek,

kuş cenneti bafradan, bazIıkuş  türler
,KUTU 2

Çamurcun,ördek

Sığırcık,
 
Kız Kuşu,


İSPİNOZ

 
Kırlangıç,
         

Fiyu,ördek,

Serçe,


Sibirya Kazı,

angut ördeği,

kuş cenneti bafradan, bazIıkuş  türler,


turna,

filamingo,

Sülün (Kafkas),

Kara Karga,

Karga
         

Çulluk,

          
  PELİKAN
KAŞIKCI DIYE BİLİNİR
 
Hüthüt,

Tahtalı

Üveyik,
 kuş cenneti bafra , dan bazı kuş çeşitleri
                                                      1  

 2  

 3    4  

 

 

BAFRA KUŞ CENNETİ KOORDENATLARI

BAFRA KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ KOORDİNATLARI 

Koordinatlar, :410 30' Kuzey360 05' Doğu Deltanın Alanı, :56.000 hektarSulak Alanlar, :16.110 hektar Kızılırmak. nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu ülkemizdeki en büyük deltalardan birisidir. İdari olarak Samsun ilinin Engiz, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır.Delta ovası, denizden güneye doğru basamaklar halinde yükselmektedir. Deltanını gerisinde, Kızılırmak nehrininher iki kenarında yay şeklinde uzanan ve yükseklikleri 600-800 metreyevaran Kuzey Anadolu Dağlarının ilk sırasını oluşturan platolar, daha gerideise 1000-1500 merte yüksekliğindeki dağlar yer almaktadır.Kızılırmak deltası,doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş, ülkemizin Karadeniz kıyısındakitek sulak alanıdır. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterlerdeki habitatların birarada bulunması, besin maddelerince zenginlik ve uygun iklim koşulları Delta'nın eşine az rastlanır öçlüde biyolojik çeşitliliğe sahip olmasını sağlamıştır. Delta'da, altısı doğu, birisi ise batı yakasında olmak üzere yedi adet göl bulunmaktadır. Deltanın batısında yer alan Karaboğaz gölünün çevresindeki sazlık vebataklık alanlarla birlikte toplam alanı 1.400 hektardır. Deltanın doğusunda yer alan göller ise Balık gölü, Uzun göl, Çernek gölü, Liman gölü, Gıcı gölü ve Tatlı göldür. Bunlardan Balık gölünün denizle bağlantısı vardır. Göllerin suları tatlı denebilecek kadar az tuzludur. Sadece, denizle bağlantısı olan Balık Gölü'nde denizden su girişinin olduğu dönemlerde tuzluluk artmaktadır. Tamamı sığ olan göllerin en derin yeri su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde dahi 3 metreyi geçmez. Ortalama derinlik 1.5 metre civarındadır. İlkbaharda suların yükselmesiyle geniş alanlar su altında kalmakta, delta7nın doğu ölümündeki göllerin tamamına yakını berleşmekte ve tek bir gölü andırmaktadır. Bu dönemde, Balık gölü ile deniz arasında bulunan Galeriç ormanının da büyük bir kısmı su altında kalmakta ve eşsiz bir görünün oluşturmaktadır. Deltadaki karakteristik oluşumlardan biride göllerle deniz arasındaki kumullardır. 200-300 metreklik şeritler halinde kıyı boyunca uzanan kumulların yükseklikleri 7/8 metredir.Bazı yerlere 12 metre yüksekliğe ulaştıkları da görülmektedir

 

 

bafra kızılırmak deltası, kuş cenneti resimleri,bafra

kuş cenneti resimleri,bafra,


kuş cenneti resimleri,bafra,

BAFRA KUŞ CENNETİ

10 binlerce kuş var Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahipolan KızılırmakDeltası'nda, irili ufaklı çok sayıda göl,sazlık alanlar, ender subasarçayırlar, 12 bin hektarı bulan sulak alanlar ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. Ördek, kaz ve kuğu gibi su kuşlarının bulunduğu deltada, şahin ile doğan gibi binlerce yırtıcı kuş ve bülbüller, kuyruk sallayanlar gibi ötücülerin 10 binlercesini görmek mümkün.


kuş cenneti resimleri,

 

kuş cenneti resimleri,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kuş cenneti resimleri,

 

DOĞA KORUMA

Kızılırmak Deltası OVA'sının (Engiz-Bafra ve Alaçam sınırlan arasında kalan)büyük bir kısmı21.04.1994tarihindeI.derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmıştırBuna ek  olarakCernek Gölü ve çevresi 1984 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası (4000 ha) ilan edilmiştir.1996 yılında Bayındırlık Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı,DHKD ile işbirliği içinde deltadakitüm arazi kullanım ilkelerini belirleyen bir Çevre Düzeni Planı hazırlamış veuygulamaya koymuştur.ÖBA aynca 1998 yılında, Türkiye'nin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi çerçevesindeRamsar Alanı olarak ilan edilmiştir.OVA barındırdığı tepeli pelikan, erguvani balıkçıl, karaleylek, kaşıkçıl, bozördek, Macar ördeği pasbaş patkaturna,kocagöz ve bataklıkkırlangıcı üreme popülasyonları nedeniyle Önemli Kuş Alanı(ÖKA No. 56) oarakbelirlenmiştir. Alan aynı zamanda, kışı geçiren sukuşupopülasyonuna vegöç sırasında çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği de yapar.Alanda bulunan Bern Sözleşmesi'ne göre Tehlike Altındaki Habitatlar:15.A24 - Öksin tuzcul bataklıkları,16.2283 - Güney
Karadeniz sabit kumulları,44.43 -Güneydoğu Avrupadişbudak-meşekızılağaçormanları.Tehditlerve Diğer Korumalar Kızılırmak Deltası'nın tarım alanlan kazanmak amacıyla kurutulmaya başlanması 1948 yılına dayanır. Bu amaçla drenaj kanalları inşaedilerek, Kızılırmak seddelenmeye başlanmış ve toplam 55.000 haalanda taşkın kontrolüsağlanmıştır. Altınkaya Ba-rajı'nın (1990) veDerbent Barajı'nın(1992) yapımıyladeltada tarım alanlan kontrollüolarak sulanmaya başlanmıştır. Buna karşın, Kızılırmak'ın deltaya taşıdığı
mil engellenmiştir. Daha sonra hazırlanan Bafra SulamaProjesi ile, deltanın doğusunda12,119haktar alanın kurutulması vetoplam 35.000ha alanın sulanması hedeflenmiştir. Deltanın tarımalanlarınadönüştürülmesi çalışmaları çerçevesinde, Devlet Suİşleri (DSİ) tarafından 1992 yılında gölleri ana su kaynaklarından kesecek 35 km uzunlukta bir kuşaklamakanalı inşa edilmeyebaşlanmıştır.Ancak DHKD'ningirişimleri ve kaynak yetersizliği sonucu bu kanalın yapımı durdurulmuştur. 1994/5yıllanndaDHKD'nin çabalarıyla kanalındoğal çevre yeetkisinideğerlendirmek amacıyla alanda bir hidroloji araştırmasıgerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak DSİ bu projeyi yenidendeğerlendirerek kanal güzergahınındeltaya uzakolan tarım alanlarının kenarından geçirilmesine kararvermiştir.Tarım alanlarından akıp gelen kirli sular ve Bafra yerleşimmerkezinin kanalizasyonu, ÖBA'daki sukaynaklarınayönelikönemli bir tehditdir. Avlanan balık miktarındaki olağanüstü düşüş(1970'li yıllardayılda yaklaşık 500 ton - 1990'lı yılların ortasındayılda125 ton) yüksek olasılıkla sulakalanlardaki ötrofikasyonun birsonucudur. Bafra Belediyesi'nin 2000 yılındayaptırdığıkanalizasyon ve arıtma tesisi bu konuda atılmış olumlu bir adımdır.

Alanın doğu ucundaki ormanlık alanlarda ve deniz kıyısı boyuncaçeşitli yerlerde yapımı süren ikincikonut inşaatları, ÖBA içindekikumullar ve subasar ormanlar için en önemli tehlikedir. Örneğin,son yıllara kadar Galeriç Ormanı yakınlarında ve deniz kıyısında300'ün üzerinde konut yapımı tamamlanmıştır.Yapılaşmanınyasal olmadığını ve binaların yıkılması gerektiğini bildirenmahkeme kararlarına ve alandaki mülkiyetanlaşmazlığından çıkan çok sayıda davaya karşın bu konuda bir sonuçalınamamıştır. Alan için geçerli olan Doğal Sit koruma kararlarınınuygulanmaya çalışılmasına yerel halk tepki göstermiştir

 

 

       KUŞ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

KARATAVUK,


 

 1  KARA BAKAL
  RESMİ BÜYÜLT
kara bakal,

Kanat uzunlukları 25 cm cıvarındadır. Erkek karatavukların gagası parlak sarı,tüyleri siyah; dişilerin ise gagası soluk, tüyleri siyahtır. Karatavuklar kış mev-simi güneşi en çok alan kuytu alanları secer. Özellikle sık çalılıklar arasında fark edilmeden gün boyu saklanır. Çok hareketli ve hızlı uçan bir kuştur. Sıkyapraklı ağaçlarda yaz mevsimi geceler. Sabahları erken saatlerde alışık olduğu yerlerde gezinir.Karatavuklar gün doğumu ve gün batımında çok gürül-tü çıkararak öterler. Gezinme anında cok sessiz olan karatavuklar, bir tehlike olduğunda, kesik kesik sesler çıkarır. Ancak yerlerinden, insanı heyecan-landıracak tiz bir sesle öterek yrılırlar. Öncelikle çok sessiz kalarak tehlikenin geçmesini bekliyen bu kuşlar, insan veya hayvanın kendini fark etme anına kadar çalılıklar içinde yer değiştirirler. Bu kuşlr yaz mevsiminde 3-4yavru yaparlar. Yuvadan düşen yavruyla kesinlikle ilgilenmezler. Avrupa kıtasının her yerinde yaşay-abilirler.BESLENME,Çeşitli meyvelerin yanı sıra solucan ve salyangoz gibi hayvanları da yer, ancak bunun yanında darı, kanarya yemi ve kendir tohumu da besinleri arasındadır.DAĞILIMAvrasya'nın ılıman bölgelerindeki ormanlarda ve bahçelerde yaygın biçimde görülür. Karatavuklar Avrasya'nın dışında Yeni Zelanda ve Avustralya'da da yaşar

 

 


ÇELTİK KARGASI,

 2 ÇELTİK KARGASI
Gönderilen Resim RESMİ BÜYÜT

ÇELTİK KARGASI

Uçuşta kanatlarını düz ya da yay şeklinde tutar, balıkçıllar gibi başını aşağı eğmez. Başını öne, bacaklarını geriye uzatarak, düzenli ve güçlü kanat vuruşlarıyla uçar.Beslenme Çoğunlukla balık, amfibi ve böceklerle beslenirler.YayılışGöçmendirler,kışı tropikal Afrika'da geçirirler. Ağustosun ortasından eylülün sonuna kadar göç ederler. Martın ortasında geri dönerler. Ama İspanya'daki popülasyon yerleşiktir. Yüksek ağaçları delerek yuvasını yapar. Ak leylekten farklı olarak ürkek ve ihtiyatlı bir türdürdır  Boyu 95-100 cm, kanat açıklığı 145-155 cm'dir. Erişkinin başı,boynu, göğsü ve üst tarafı parlak siyah, karnı beyazdır ve kanataltında kanadın gövdeye birleştiği bölümde küçük beyaz birüçgen vardır. Ergenin rengi daha mattır, koyu zeytin yeşili-kahverengi gövdesi ve yeşilimsi bacakları ve gagası vardır.Uçuşta kanatlarını düz ya da yay şeklinde tutar, balıkçıllar gibibaşını aşağı eğmez. Başını öne, bacaklarını geriye uzatarak,düzenli ve güçlü kanat vuruşlarıyla uçar.Beslenme Çoğunluklabalık, amfibi ve böceklerle beslenirler.YayılışGöçmendirler,kışıtropikal Afrika'da geçirirler. Ağustosun ortasından eylülünsonuna kadar göç ederler. Martın ortasında geri dönerler. Amaİspanya'daki popülasyon yerleşiktir. Yüksek ağaçları delerekyuvasını yapar. Ak leylekten farklı olarak ürkek ve ihtiyatlı birtürdür


SAKAR MEKE
 

 3  SAKAR MEKE
Karabatak-1000492.jpg
RESMİ BÜYÜT
kara bakal,

Sakarmeke (Fulica atra), yelvegiller (Rallidae) 36-38 cm boyunda sulak alan-larda yaşayan bir kuş türü.Gövdesisiyah, gagası ve alnı beyaz bir su kuş-udur. Sudan havalanırken, uzun süre suyun üzerinde koşar. Çevresi sazlık-larla kaplı sığ göllerde yaygın olarak görülür. Tamamiyle simsiyah tüylere sahiptir,sadece farklı olarak gaga ile gaganın üzerinden alına kadar uzanan beyaz bölge göze çarpm aktadır,göz rengi kırmızıdır,dişi ve erkek benzer görünüştedir. Güneydoğu hariç tümgöllerde,kıyılar-da,lagün ve deltalarda gözlenir,yerlidir,avrupa ve asyada yaygındır. Tek eşlidir,sazlıklarda yuvalarınıyaparlar,yuvalarına 6-10 yumurta bırakırlar,kuluçka dönemi 21-24 gündür,yavrularınınuçma süresi ise 55-60 gündür,besinlerini başlıca bitkiler oluş-turmaktadır,bazen böceklerlede beslenirlerdalarak ya da su yüzeyinden besinlerini toplarlar.Avcılartarafından çok fazla beğenilmeyen bir kuştur.Avı çok kolaydır hayvan koşmadan uçamadığından rahatlıkla vurulabilir.Sakarmeke nin postu çok kalındır.Sazlık alanlarda sürü halinde yaşarlar tehlike anında önce yüzerek uzaklasmaya başlarlar aralarından birtanesi ucmak için suda koşmaya başladığında diğerleride hemen koşmaya ve uçmaya çalışırlar. Uçarak gelip suya iniş yapan bir sakar meke göğsü üzerine inenbir uçak görünüşünde olurve sert bir iniş yaparlar.YALI ÇAPKINI
 4  YALI ÇAPKINI
  RESMİ BÜYÜLT
YALI ÇAPKINI

Yalıçapkınıgiller (Alcedinidae), gökkuzgunları (Coraciiformes) takımına ait bir kuş familyasıdır.Familya üyeleri tüm dünyada yayılış gösterirler. Afrika'dan Avustralya'ya kadar olan bölgede bulunurlar. Tek tür Alcedo atthis Avrupa'da ve kuzey Asya'da görülür (İngilizcesi kingfisher). Familyanın kökeninin aslen Asya olduğu sanılmaktadır.Başları büyük, boyunları kısa, gaga uzun ve kuvvetlidir. Ormanlar ve sulak alanlar yayıldıkları bölgelerdir. Böcekler, sürüngen-ler ve balıklarla beslenirler. Yuvaları toprakta dikine, galeriler şeklinde ya da ağaç kovuklarındadır. Yavrular yumurtadan çıktıklarında çıplaktırlar. Suda yaşayanlar aniden suya dalarlar.Üreme bölgeleri genel olarak tatlısu kenarlarıdır,kısmen deniz kıyısında da bulunabilir,yuvalarını kum duvarlara açtığı oyuklara yapar.Bulunduğu yerler Ge-diz Deltası,İzmir-Bakırçay Deltası,Muğla-Güllük,Muğla-Bodrum,Mersin,Ankara mogan,eymir gölü.Ayrıca İstanbul boğazında da görülmüştür.İzmir alsancak pasaport vapur iskelesinin arka duvarında ve körfez içindeki mendirekte de gözlemlenmiştir.Yerli bir kuş türüdür,göç olayı yaşamamaktadır.Yalıçapkını sulak alanlarda suya dalarak yakaladığı balıklarla beslenir.Ayrıca 1.3 saniyede avını yakalayabilme yeteneğine sahiptir. Genellikle sesiyle kendini farkettirir,aynı zamanda havada asılı kalabilen bir kuş türüdür.Dimdik tüner ya daöne doğru eğilir,genellikle uçuş esnasında öter,avlanma esnasında havadaasılı kalarak avını tespit eder ve dik bir şekilde dalışa geçerek avını yaka-lar,avını kolay yutabilmesi için avını baş tarafında yani kılçıklarının yönünde yutar. Yerel AdlarYalı çapkını-mavi çapkın,yalıcı Yerel adı: Rivayete göre, kuşu havada asılı kalırken gören yalılarda oturan genç bayanlar "vayy çapkına bak,bizi gözlüyordemişler ve o günlerden sonra da kuşun adı çapkına çıkmıştırBALIKCIL,
 5  ABALIKCIL
  RESMİ BÜYÜLT
YALI ÇAPKINI

Familya üyeleri çoğunlukla sulak alanlarda yaşayan, balık, kurbağa ya da diğer sucul canlılarla beslenen kuşlardır. Karasal formları dışında suya uyum sağlamışlardır. Bu kuşların çoğu ağaçlara gruplar halinde yuvalarlar, bunlar dışındakiler ise sazlıkları tercih ederler beslenirler. Yuvaları toprakta dikine, galeriler şeklinde ya da ağaç kovuklarındadır. Yavrular yumurtadan çıktıklarında çıplaktırlar. Suda yaşayanlar aniden suya dalarlar.Üreme bölgeleri genel olarak tatlısu kenarlarıdır,kısmen deniz kıyısında da bulunabilir,yuvalarını kum duvarlara açtığı oyuklara yapar.Bulunduğu yerler Ge-diz Deltası,İzmir-Bakırçay Deltası,Muğla-Güllük,Muğla-Bodrum,Mersin,Ankara mogan,eymir gölü.Ayrıca İstanbul boğazında da görülmüştür.İzmir alsancak pasaport vapur iskelesinin arka duvarında ve körfez içindeki mendirekte de gözlemlenmiştir.Yerli bir kuş türüdür,göç olayı yaşamamaktadır.Yalıçapkını sulak alanlarda suya dalarak yakaladığı balıklarla beslenir.Ayrıca 1.3 saniyede avını yakalayabilme yeteneğine sahiptir. Genellikle sesiyle kendini farkettirir,aynı zamanda havada asılı kalabilen bir kuş türüdür.Dimdik tüner ya daöne doğru eğilir,genellikle uçuş esnasında öter,avlanma esnasında havadaasılı kalarak avını tespit eder ve dik bir şekilde dalışa geçerek avını yaka-lar,avını kolay yutabilmesi için avını baş tarafında yani kılçıklarının yönünde yutar.            Yerel AdlarYalı çapkını-mavi çapkın,yalıcı Yerel adı: Rivayete göre, kuşu havada asılı kalırken gören yalılarda oturan genç bayanlar "vayy çapkına bak,bizi gözlüyordemişler ve o günlerden sonra da kuşun adı çapkına çıkmıştır


DALGIÇ,
 6  DALGIÇ
Gönderilen Resim  RESMİ BÜYÜLT
DALGIÇ

Dalarak sularda yaşamaya uyum sağlamış kuşlardır. Su altında ba-caklarınınrotasyonu ile hareket ederler. Karalarda ayakları üzerinde değil, göğüsleri üzerinde dururlar; bunun nedeni bacaklarının bedenin arka tarafına daha yakın olmasıdır. Göğüsleri üzerinde kayarak hareket ederler. Büyük olanları karada havalanarak uçam-azlar. Uçuşları hızlı, kuvvetli ve düzdür.Besinleri balıktır. Her zaman dalarak avlanırlar. Su altında 10 dakika kalabilirler. 70 metreye kadar dalabilirler. Yuvalarını karalara yaparlar. Yuvalarına 2 yumurta bıra-kırlar. Yumurtalarına erkek ve dişi birlikte bakar
            beslenirler. Yuvaları toprakta dikine, galeriler şeklinde ya da ağaç kovuklarındadır. Yavrular yumurtadan çıktıklarında çıplaktırlar. Suda yaşayanlar aniden suya dalarlar.Üreme bölgeleri genel olarak tatlısu kenarlarıdır,kısmen deniz kıyısında da bulunabilir,yuvalarını kum duvarlara açtığı oyuklara yapar.Bulunduğu yerler Ge-diz Deltası,İzmir-Bakırçay Deltası,Muğla-Güllük,Muğla-Bodrum,Mersin,Ankara mogan,eymir gölü.Ayrıca İstanbul boğazında da görülmüştür.İzmir alsancak pasaport vapur iskelesinin arka duvarında ve körfez içindeki mendirekte de gözlemlenmiştir.Yerli bir kuş türüdür,göç olayı yaşamamaktadır.Yalıçapkını sulak alanlarda suya dalarak yakaladığı balıklarla beslenir.Ayrıca 1.3 saniyede avını yakalayabilme yeteneğine sahiptir. Genellikle sesiyle kendini farkettirir,aynı zamanda havada asılı kalabilen bir kuş türüdür.Dimdik tüner ya daöne doğru eğilir,genellikle uçuş esnasında öter,avlanma esnasında havadaasılı kalarak avını tespit eder ve dik bir şekilde dalışa geçerek avını yaka-lar,avını kolay yutabilmesi için avını baş tarafında yani kılçıklarının yönünde yutar.            Yerel AdlarYalı çapkını-mavi çapkın,yalıcı Yerel adı: Rivayete göre, kuşu havada asılı kalırken gören yalılarda oturan genç bayanlar "vayy çapkına bak,bizi gözlüyordemişler ve o günlerden sonra da kuşun adı çapkına çıkmıştır


ELMABAŞ,
 7  DELMABAŞ  (PATKA)
20050514-003-aythya-ferina.jpg  RESMİ BÜYÜLT
ELMABAŞ ÖRDEĞİ

zunluğu 42-49 cm’dir. Erkek ve dişi birbirinden farklı görünüme sa-hiptir. Erkek kızılımsı bir başa, siyah göğse ve kuyruk alt üst tüylerine gri sırt, kanat ve vücut yanları ile beyaz karına sahiptir. Dişi, boz ren-ge sahiptir, ancak vücudun yanları ile üst-ört tüyleri grimsi-kahverengi ve karın kirli beyazdır. Gagası koyu mavimsi-gri ve ucu siyahtır. Uçma tüyleri erkeğinki gibi grimsidir


MARTI,
 8  MARTI  KUŞU
 RESMİ BÜYÜLT
MARTI

Martılar büyük kuşlardır, genellikle gri veya beyaz renkte çoğunlukla baş-la rında siyah işaretler
bulunur. Cesurdurlar,uzunca bir gagası ve perdeli ayakları vardır. İri hantal gövdeli kuşlardır.
Boyları 25-80 cm'dir. Kanat desenlerinin yanı sıra bacak ve gaga renklerine bakılarak tür ayrımı
yapılabilir.Besinlerini çoğunlukla yumuşakçalar, yengeçler ve küçük balıklar oluşturur ama
hemen hemen her şeyi yerler. Martılar denizin üzerin-deki insan pisliklerini de besin sanarak
yemeye çalışırlar. Özellikle denize atılan plastik parçalar bu tür için ölümcüldür. Ölü bulunan pek
çok mar-tının midesinde plastik parçacıklar tespit edilmiştir. Martıların midesi plastiği
sindiremediği için midelerinde plastik onlara sürekli bir tokluk hissi vere-rek açlıktan ölmelerine
neden olur. İri martılar kuş yumurtaları ve yavru-larını da yer. Tipik kıyı kuşlarıdır, nadiren birkaç
türü haricinde denizden uzakta yaşarlar. Büyük türlerde yavrular dört yılda erişkin bir kuş olurken
bu süre küçük martılarda ikiyıl kadardır.Martılar, özellikle daha büyük türler becerikli üst düzeyde
 zeki kuşlar-dır. İletişim ve yüksek ölçüde gelişmiş sosyal bir yapının karmaşık metotlarını
sergilerler. Örneğin birçok martı sömür-gesi yırtıcı kuş ve diğer davetsiz misafirlere saldırma
eğilim-indedir, meselarin  martı alet kullanımı davranışını sergiler. Martıların birçoğu, insanların
yaşadığı yerlerde ortak bir yaşam içerisindedir. Kumsal ve liman çevrelerinde çok gö-rülür ve
dikkat çekerler.Martılar bütün faaliyetlerinde top-lumcudur. Hep birlikte avlanır, dinlenir, leş arar
ve kavga ederlerler. Çoğu birlikte yuva yapmayı tercih eder. Bazen geniş koloniler kurarlar. Birkaçı
 alçak ağaçlara yuva yapar, deniz yosunu ve çevredeki diğer bitkilerden büyük yuva oluşturur.
Dişi 2-3 kahverengi yumurta bırakır, bunların üzerinde daha koyu kahverengi ya da siyah sık
benekler vardır.Erkekle dişi kuluçka görevini paylaşır. Hem erkek hem de dişi yavruları besler.
Yumurtadan çıkmış yavru-ların üzeri grimsi hav tüylerle kaplıdır. 4-6 haftalıkken uç-maya başlar.
Martılar gürültücü kuşlardır. Özellikle üreme dönemlerinde şehirlerde apartman çatıları ve
 benzeri yer-lerde yuva kurarabilirler, bu zaman zarfında cırlak sesleri ile etrafı rahatsız edebilir.
Üstelik martılar ilginç bir şe-kilden ağızdan çiftleşen bir kaç hayvandan biridir.Familya üyeleri
bütün dünyada yaygındır. Yalnızca çöllerde ve kutupların donmuş kesimlerinde görülmezler..


KUĞU,
 9  KUĞU
Bar Vip... gente strana.JPG
RESMİ BÜYÜT
KUĞU

ANAVATANI: Avrupa ve  Orta Asya'dan   Kuzey Çin'e, Karadeniz'den HazarDen izin'e ve Türkiye kıyılarına kadar geniş bir yaşama alanı vardır.YAŞAMA ORTAMI:Göller , nehirler ve açık bütün sulak alanlarda yaşarlar.GENEL BİLGİ: Büyük cüsselerine rağmen oldukça sakin ve karma gruplarakolayca uyum sağlayan kuşlardır.Tek eşli oldukları için çift olarak beslen-melidirler. Kafeslerini ve havuzlarını nekadar büyük tutarsanız o kadar rahatederler.


SUNA ÖRDEK,
 10  SUNA ÖRDEK


RESMİ BÜYÜT
suna ördek

Suna (Tadorna tadorna),ördekgiller (Anatidae) familyasından 58 - 71 cm boyunda 110-133cm kanat açıklığına sahip bir ördek türüdür. yaşam alanları sulakalanlardır.beyaz ağırlıklı gövdesi sayesinde kolayca tanınan iri birördektir. başı koyu yeşil,göğüs kuşağı kızıl gagası ve bacaklarıpembedir.ÖZELLİKLER:Erkekler daha büyüktür ve boyunları daha kalındır. Gaganın üzerindeki siyah top şeklindeki parça erkeklerde daha büyüktür. Bir yaşına kadar gri renkli yavru tüyleri varken daha sonra esas beyaz tüyleri çıkar.  KAFES ORTAMI:Çim tabanlı 50m2 havuzlu kafes. Havuz 15m2 den az olmamalı ve derinlik olarak 50 cm yeterlidir.BESLENME: Yumurta yemi dışında, buğday, mısır gibi tohumlar ,ve bolca yeşillik.ÜREME YAŞI: 3 veya 4 yaşta cinsel olgunluğa ulaşırlar.ÜREME ZAMANI: Mart- Mayıs  ayları.YILLIK YUMURTA SAYISI: 5-9 yumurta.KULUÇKA SÜRESİ: 35-37 gün


KIZILGERDAN, ( GÖĞSÜKIZIL)
 11  KIZILGERDAN KUŞU


RESMİ BÜYÜT
kızılgerdan kuşu

Suna (Tadorna tadorna),ördekgiller (Anatidae) familyasından 58 - 71 cm boyunda 110-133cm kanat açıklığına sahip bir ördek türüdür. yaşam alanları ÖzellikleriUzunluğu 14 cm, sırtı sütlü kahverengi, yüzünün alt bölümü ve göğsü turuncuya çalan parlak kızıl, karnı beyaz olan bu tür ormanlarda,ağaç-lıklarda ve bahçelerde yaşar.Yaşam şekliTatlı bir ötüşü vardır. Böcekler, kurtlar ve diğer omurga-sızlarla beslenir.Kuru yaprak ve otlardan bir ağaç kovu-ğuna ya da çalıların arasına yapılan yuvaya dişi beş-altı yumurta bırakır.DağılımıAvrupa'nın kuzeyinde üreyen kızılgerdan kışı Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da geçirirler. Kızılgerdan başta Karadeniz, Marmara ve Egebölgeleri olmak üzere Türkiye'nin orta ve kuzey kesimlerinde uygun yaşama ortamı olan yerlerde ürer. Kışın Türkiye'nin güneyinde degörülür.DavranışlarıHareketli bir kuş türüdür,sürekli dik duran kuyruğu ile daha hareketli ve aktif bir kuş görünümündedir.Erkek Kızılger-danlar bölgelerine giren diğer kzılgerdanlara karşı sert birtavır gösterir.Kızılgerdanlar için iyi bir bölgeye hakim olmak hayatta kalmak için en büyük avantajdır,bölgesini savuna-mayan kızılgerdan ise açlıktan ölmeye mahkumdur.Fakat bazen bir kızılgerdanın bölgesini savunması hırslıbir kavgaya dönüşüp ölümle sonuçlanabilir.Ölümlerin %10 bu-sebepten dolayıdır.Kızılgerdanların göğüslerindeki kızıllığın yeganeamacı bölge savunmasıdır ve kur yapa-raken kul-lanılm-az.Kızılgerdanların ebeveyinlik duyguları güçlüdür,hatta bir diğer kuşun yav-rularını besledikleri bile görül-müştür.Rakiplerine karşı agresifliklerini ötüşleri ile belli ederler.Rakipleri buna karşı-lık vermez ve bölgeyi terket-mezlerse kuyruklarını kaldırıp,kanat-larını açıp tüylerini kabartarak alın ve göğüs arasında kalan böl-gedekikızl tüylerini göstererek rakiplerini tahrik ederler. Rakibi yine vazgeçmez ve alanı terketmez ise,rakibine kenet-lenip ,onu yere bastırmayave gözünü çıkarmaya çalışır. Böyle dövüşler genellikle 30 dakika vehatta daha uzun sürebilir ve hatta ölümle bile sonuçlanabilir.


BEKASİN SU ÇULLUĞU
 12  BEKASİN ÇULLUĞU


RESMİ BÜYÜT
bekasin çulluğu

Yayılışıfaeroeensi alttürü İzlanda, Orkney, Shetland ve Farör adalarında ürer veBritanya'da kışlar. Diğer alttür gallinago ise Kuzey Avrasya'da ürer ve kışı Avrupa kuşları güney Avrupa, Afrika Ortadoğuda geçirir.Asya kuşları ise Güney Asya'da ve Endonezya ve Filipinler dahil kışlar.ibc.lynxeds.com/species/common-snipe-gallinago-gallinagoBeslenmeBöcekler, böcek larvaları, örümcekler, kabuklular, küçük amfibiler yanında bazen bitkisel besinler ve tohumda yerlerBiyolojisiSuçullukları bir yaş civarında üreme olgunluğuna erişirler.Erkeklerin bölgeleri vardır ve üreme döneminde birçok dişi ile çiftleşebilirler.Dişiler nemli ve ıslak zemin üzerinde yuva yerini belirlerler.Yuvayı otların arasına saklı olarak yapar.Yuva derindir ve içi otlarla kaplıdır.Nisan başında,sıradışı olarak Mart ayında da (2-)4(5) yumurta bırakır,bazen yılda iki kez yumurtladığı görülebilir.Yumurtalar ,oval veya yuvarlak(39.2x27.9mm) ,beyazımsı yeşil, yeşil veya zeytin rengi,üzerleri koyu benekli,düz ve az parlaktırlar.Kuluçka süresi 18 ila 20 gündür,dişi tek başına yumurtalar üzerinde yatar,erkek etrafta yuvayı gözlemler.Yavruları ebeveynler ortaklaşa yaklaşık 19/20 güngezdirirler.Bazı durumlarda aile ikiye bölünebilir,küçük yavrular uçuş anında gaga ile göğüs arasına sıkıştırılarak da taşınabilir.Yavrular 4 ila 5 haftalık olunca yuvadan ayrılırlar.GöçüTam bir göçmen kuştur


KILKUYRUK  (tekkuyruk)
 13  KILKUYRUK ÖRDEK


RESMİ BÜYÜT
KILKUYRUK ÖRDEK

ÖzellikleriYetişkinler siyahla karışık, alt tarafları beyazdır. Erkekler uzun ve sivri bir kuyruğa sahiplerdir ve koyu renk lekeli gagaları vardır. Dişilerin kahverengi sırtı ve daha kısa kuyrukları vardır.BeslenmeSuyun altına dalarak beslenirler. Genellikle yumuşakçaları, kabukluları ve bazı küçük balıkları yerler. Suyun yüzeyine yakın olarak dalsalar da, 60 metre derinliğe kadar dalabilirler.Erkeklerin sesleri melodik ve tiz; Ow, ow, owal-ow şeklindedir.DağılımıKuzeyin soğuk okyanuslarında ve Kuzey Atlantik kuşakta, Alaska, kuzey Kanada, kuzey Avrupa ve Rusya'da yayılış gösterirler.Kışları Kuzey Amerika'nın doğu ve batı kıyılarına, Avrupa ve Asya'nın kıyı kesimlerine göç ederler.


ATMACA
 14  ATMACA


RESMİ BÜYÜT
atmaca

ÖzellikleriKanatları geniş ve oldukça kısa, bacakları ve kuyrukları görece uzun-dur.Buözellikleri, avlarına yetişebilmek için kısa süredebüyük hızlara erişebilmelerini ve sık ağaçlar arasında ustalıklamanevra yapabilme-lerini sağlar; buna karşılık, şahin, kartal,tuygun gibi daha uzun kanatlı yırtıcılar kadar uzun süre kanatçırpmadan dönemezler. Yaşam şekli Bütün türleri ormanlarda yaşayan ve daha çok küçükkuşlarla beslenen atmacalar, dünyanın bütün ormanlık bölgelerinde bulunur. Büyük ağaçlara, dallardan, içiyumuşak bir astarla kaplanmış yuvalar yaparlar.Dişi,kahverengi lekeli beyaz yumurtalarının üstünde dört ilebeş hafta kuluçkaya yatar. Yavruları beş ya da altı haftasonra tüylenir. Atmacalar eğitildikten sonra avlarda kullanılabilmektedir


YABAN KAZI
 15  AYABAN KAZI


RESMİ BÜYÜT
YABAN KAZI

Yaban kazı ya da boz kaz (Anser anser), ördekgiller (Anatidae) familyasından 75-90 cm. boyunda, sulak alanlar ve deniz kenarlarındayaşayan, evcil kazın atası olan kaz türü.Düz uçan, yavaş kanat çırpan iri bir kuştur. Bacakları ve gagasıpembedir. Sesi, evcil kazınkine benzer. Uçarken, güçlü bir biçimde "een-ang-ang" diye bağırır


YEŞİL ARI KUŞU
 16  AYEŞİL ARI KUŞU
Kızılırmakta Yeni Kuş Türü..

RESMİ BÜYÜT
yeşil arı kuşu

Arı kuşu, arı kuşugiller (Meropidae) familyasından Merops cinsini oluşturan temel besinleri arılar olan kuş türlerinin ortak adı.Arılarve diğer böceklerle beslenirler. Yatay kum tünellerine ya da toprak oyuklarına yuva yaparlar. Açık alanların sivri gagalı, uzun gövdeli ve uzun kuyruklu kuşlarıdır. Uzun, üçgen şekildeki kanatlarını süzülürken düz tutar ve ani hızlanma sağlayacak şekilde geriye yada aşağıya doğru hafif vuruşlar yapar. Sesi berrak, tatlı ve sık tekrarlı bir prup prupdur.


KAŞIKCI BALIKCIL
 17  KAŞIKCI BALIKCIL


RESMİ BÜYÜT
kaşıkcı balıkcıl

Bayağı kaşıkçı (Platalea leucorodia), Threskiornithidae familyasından sığ suların büyük, beyaz, uzun adımlı, benzersiz gagalı vebalıkçıl benzeri bir kuş türü.İlkbaharda tepesi çalı görünümündedirve göğsünün üst tarafında kirli sarı bir lekesi vardır. Gagası uzun,yassı ve incedir, yanlardan aşağı doğru hafifçe kıvrılır ve yuvarlakuca doğru genişler; erişkinlerde siyah ve ucu sarıdır, gençlerdepembe, ergenlerde ise tamamen siyahtır. Genç kuşların kanat uçları siyahtır. Kafasını ileri uzatarak güçlü ve kanatları düz bir biçimde uçar


MACAR ÖRDEĞİ
 18  MACAR ÖRDEĞİ


RESMİ BÜYÜT
MACAR ÖRDEĞİ

Özellikleri Uzunluğu 53-57 cm.’dir. Erkek ve dişinin görünümü birbirinden farklıdır.Erkek; kızılımsı-kahverengi bir başa, kırmızı gaga ve ayağa, siyah boyuna, enseye ve göğüse sahiptir. Uçarken göğüsten uzanan bu siyah bölge karından kuyruğu da içine alacak şekilde bir çizgi halinde gözlenmektedir. Karının yanları ile kanat altı ve omuz beyazdır. Üst kanat uçma tüylerinde beyaz bir panel bulunmaktadır. Kanat üstü uçma örtü tüyleri kahverengidir.
Dişi açık kahverengidir. Dişinin boynu ile yanları beyaz ve boyun arkası kahverengidir. Gaganın üzerinden gözleri de içine alacakşekilde arkadan tepe ve enseye uzanan kahverengi bölge göz-lenmektedir. Erkek gibi kanat üstü uçma tüyleri beyazdır. Gaga grimsi, uç kısmı pembemsidiruçar


DİKKUYRUK ÖRDEK 
 19  DİKKUYRUK ÖRDEK


RESMİ BÜYÜT
dikkuyruk ördek

Özellikleri Uzunluğu 53-57 cm.’dir. Erkek ve dişinin görünümü birbirinden farklıdır.Erkek; kızılımsı-kahverengi bir başa, kırmızı gaga ve ayağa, siyah boyuna, enseye ve göğüse sahiptir. Uçarken göğüsten uzanan bu siyah bölge karından kuyruğu da içine alacak şekilde bir çizgi halinde gözlenmektedir. Karının yanları ile kanat altı ve omuz beyazdır. Üst kanat uçma tüylerinde beyaz bir panel bulunmaktadır. Kanat üstü uçma örtü tüyleri kahverengidir.
Dişi açık kahverengidir. Dişinin boynu ile yanları beyaz ve boyun arkası kahverengidir. Gaganın üzerinden gözleri de içine alacakşekilde arkadan tepe ve enseye uzanan kahverengi bölge göz-lenmektedir. Erkek gibi kanat üstü uçma tüyleri beyazdır. Gaga grimsi, uç kısmı pembemsidiruçar


YEŞİLBAŞ ÖRDEK
 20  YEŞİLBAŞ ÖRDEK


RESMİ BÜYÜT
YEŞİL ördek

Erkek bir yeşilbaş. Parlak yeşil renk başı, siyah kuyruğu ve sarı birgagası ile dişisinden ayrılır.Yeşilbaş ördek 56–65 cm boyunda olup, kanat açıklığı 81–98 cm, ve ağırlığı 908-1589 gramdır. Erkeğinin üreme döneminde, parlak yeşil bir başı, siyah kuyruğu ve altında siyah çizgi olan sarı bir gagası vardır. Dişisi açık kahverengidir, ve koyu kahverengi gagası vardır. Yine de, hem erkek hem de dişi yeşilbaşın kana-dının ucunda etrafı beyaz, mor bir benek vardır, ki bu benek ancakkuş uçarken ya da dinlenirken görülür. üreme döneminin dışında erkeği dişisine benzer, ama hala sarı gagasından ve kızıl kahverengi gerdanından onu ayırt etmek mümkündür.Esaret altındaki yeşilbaşların, doğadakini andıran, beyazlakarışık bir tüy örtüsüne sahip olur. Ayrıca bu renk farklılığı et ya da yumurta için yetiştirilmeyen evcil ördeklerde de görülür (ev hayvanları, kuşhane kuşları v.b.).tepesi ve biryanak çizgisi, gri-kahverengi bir vücuda sahiptirler. Dalar ve suyun altında yüzerler. Hepçildirler.İspanya ve kuzey Afrika'da ürerler, batı ve merkezi Asya'da daha büyük bir popülasyona sahiptir.Ülkemizde, Göller Yöresi'ndeki etrafı geniş sazlıklarla çevrili irili ufaklıgöllerde ve Göksu Deltası'nda yaşarlar. Afyonkarahisar ve Konya civarında da bir miktar nüfüsa sahiptirler.En yoğun olarak Burdur'da bulunurlar[3]. Dünya üzerindeki kış nüfüslarının %66'sından çoğu Burdur Gölü'nde bulunmaktadır[4]. ,Koruma altına alınmış türlerdendir ve avlanması(avlanma sezonu dahil) yasaklanmıştır


ÇAMURCUN ÖRDEK
 21  YEŞİLBAŞ ÖRDEK


RESMİ BÜYÜT
çamurcun ördek

Çamurcun (Anas crecca), ördekgiller (Anatidae) familyasından bir ördek türü. Daha önceleri adı Nettion crecca [1] olarak bilinirdi.  Özellikleri :Çamurcun, yüzücü ördeklerin en küçük olanıdır, boyu; 34-38 cm uzunluğunda ve 53-59 cm kanat genişliğindedir. Üreme dönem-lerinde erkeklerin yan tarafları ve sırtları arkada sarıyla biten grirenkte, ensede beyaz köşeli yeşil renkli, uçma ya da dinleme sırasında açıkça görülebilen renkte bir yama bulunur. Başı fındıkkabuğu, gözler etrafında yeşil çeçeve vardır. Ülkemizde en çok görülen ördek türüdürDişiler açık kahverengi, yeşilbaşa benzer özelliktedirler.Üreme mevsimleri haricinde erkekler dişilere daha benzer olarakgörünürler.Kışları güney Afrika ve Asya'ya göç eden kuşlardır. Üremezamanları dışında topluca yaşar ve büyük sürüler halindebulunurlar. Uçuşları hızlıdır


SIĞIRCIK
 21  SIĞIRCIK KUŞU


RESMİ BÜYÜT
sığırcık

Sığırcık, sığırcıkgiller (Sturnidae) familyasını oluşturan kuş türlerineverilen ad.Sığırcıklar doğal olarak sadece Eski Dünya'da bulunur, bazı türleri doğu Avustralya'ya götürülmüştür. Birkaç türü bu yerlereadapte olmuştur. Sürü halinde gezinirler. Açık alanları tercih ederler ve böcek ve tohum yerler. Bu kuşların tüyleri koyu ve parlak renklidir.En çok oyuklarda yuva yaparlar. Yumurtaları mavi veya beyazdır


KIZ KUŞU
 21  KIZ KUŞU


RESMİ BÜYÜT
kız huşu

Bayağı kız kuşu (Vanellus vanellus), 28-31 cm. boyunda Yağmurcu-ngiller (Charadriidae) familyasına ait sulak alanlar ve tarlalarda yaşayan bir kuş türü.Çayırlarda da sıkça rastlanır. Kanat açıklıkları67-72 cm kadardır. Uzaktan siyah-beyaz bir kuş gibi görünür. Sırtı ve kanat üstü koyu yeşil, karnı beyazdır. Üreme döneminde uçarkenakrobatik hareketler yapar. Kendine özgü, kelebeğinkine benzer bir uçuşu vardır. Yeri kazıyarak 3-4 yumurta bırakırlar


İSPİNOZ
 21  İSPİNOZ

RESMİ BÜYÜT
İSPİNOZ Kuşu

Chaffinch Fringilla coelebsTanımı:Yazın ormanlardaki, kışın açık arazilerdeki en yaygın ve en bolispinozdur. Beyaz kanat lekesi ile diğer ötücülerden ayrılır. Erkeğintepesi ve ensesi gri-mavi, sırtı kestane kızılı, göğsü kirli pembe ve kuyuk sokumu yeşildir. Dişisi ve gencinin kanat lekesi daha küçüktür.Habitatı:Çeşitli ormanlar, korular ve fundalıklarda barınır ve ürer. Kışın diğerİspinoz türleriyle beraber açık alanlarda bulunur.Yayılışı ve Yerel Adlar:Üreme için yaz mevsiminde bulunduğu bölgeler, Avrupanın doğusu Hazar denizi kuzeybatısı ve İngiltere' nin kuzeybatı ucudur. Kışın bulunduğu bölgeler Anadolu' nun Güneyi, İran' nın Kuzeybatısı veorta Anadolu' nun bazı bölgeleridir. Yılboyunca bulunduğu ve ürediğibölgeler Tüm Batı Avrupa ve İngiltere' nin kuzeybatı ucu dışındakiyerleri, Anadolu' nun Güney, Güneydoğu ve Orta Anadolunun bazıbölgelerinin dışındaki tüm yerleri, Hazar Denizinin Batısı ve Güneyiile Kuzeybatı Afrika' dır. Artvin' de Kvınçahe, Balıkesirde Alacakanat,İzmir' de alaganat, Rize' de espanika gibi isimlerle de bilinir.Popülasyon:Avrupa ve Kuş gözlemi yapılabilen diğer bölgelerde 100 milyondan fazla popülasyonu olduğu tahmin edilmektedir


KIRLANGIÇ
 21  KIRLANGIÇ

RESMİ BÜYÜT
kırlangıç Kuşu

Kırlangıç Kırlangıç, kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasını oluşturan kuş türlerinin ortak adı.Kırlangıçlar, kutuplar hariç dünyanın her tarafında yaşayabilen sinek avlayarak geçinen küçük ötücü kuşlardır.Genel özellikleri Boyları 10-23 cm arasında değişir. Çoğunun karnı beyaz, baş, kuyruk ve kanatları siyah, alın ve gerdanı kahverengi parlak tüylüdür. Kısa ayaklarının tırnakları sivri olduğundan düz, yassı zeminlere rahatça tutunurlar. Üçgen şeklindeki gagaları geniş yırtmaçlı olup ağızları açık uçarken sinek, sivrisinek gibi küçük böcekleri avlarlar. Kuyrukları çatallı, kanatları uzun ve sivridir. Hızlı uçarlar. Kuyruklarını dümen olarak kullanır, ani dalışlar yaparlar. Çoğu sürü halinde yaşar.Yaz sonunda, günler kısalıp, böcekler azalınca yavru ve erginler göç ederek kışı Afrika'da geçirirler. İlkbaharda geri dönerler. Diğer göçmen kuşların aksine gündüz göç yollarına devam ederler. Göç sırasında bazen şiddetli yağmur ve fırtınalar binlercesinin ölümüne sebep olur


FUYU ÖRDEK
 21  FUYU ÖRDEK

RESMİ BÜYÜT
fuyu ördek

FİYU,Fiyu (Anas penelope), ördekgiller (Anatidae) familyasından 45-51cm boyunda sulak alanlar ve deniz kıyılarında yaşayan bir ördek türü.Kanatlarındaki beyazlık, uçarken uzaktan görülebilir. Yürürken ise bubeyazlık, gövdesinin yanında yatay bir çizgi oluşturur. Bu onları tanımlamak için kolaylık sağlar. Erkekleri, "fiyuu" diye ıslık benzeribir ses çıkarır


YSARI KUYRUK SALLAYAN  (avrupa direği)
 21  SARIKUYRUKSALLAYAN
RESİM YOK
RESMİ BÜYÜT
sarı kuyruk sallayan

Avupa direyi Avrupa'da ve çevresindeki adalar ve denizlerde yaşayan bütün hayvanların bir listesidir. Avrupa ve Asya'nın güney ve doğusunda hiç bir doğal biyocoğrafik sınır olmadığı-ndan beri, "Avrupa direyi" terimi biraz tarifi zor olabiliyor.Avrupa Palearktik bölgenin batısında yer alır. Ilıman bölge (ekvatorun kuzeyi) içerisinde yer alması sebebi ile sıcak bölgelerdeki kadar çok canlı çeşidi bulunmamasına rağmen yine de çok zengin bir direye sahiptir
H
H
H
H
H
H
H
H

 

 

  


  


 


 
  serçe,
 
RESMİ BÜYÜT
SERÇE KUŞU 

Serçe, Passeridae familyasını oluşturan, insanlara yakın çevrelerde
yaşayan, göçücü olmayan, konik gagalı kuş türlerine verilen ad.

Özellikleri

11-12 cm boyunda, 50 kadar türü vardır. Genellikle kahverengi,
siyah ve boz renklidirler. Büyük sürüler meydana getirirler. Afrika
'da pirinç tarlalarına büyük zarar veren altın serçe sarı tüylüdür.
İnsanların çevresinde yaşayan evcil serçenin, sırt ve kanatları
kahverengi, karın kısmı gridir.Erkeklerin gerdanında siyah bir leke
bulunur. Dişiler daha sönük renklidir.

Habitat ve beslenme

İnsanlara yakın çevrelerde ve tarlalarda bulunur. Sürüler halinde
de bulunurlar. meyve ve böceklerle beslenirler. Göçmen
değildirler.Göçmen olanları görülmemiştir. Çekirdek ve ekmek
artıkları yerler.

Üreme

Ağaçlara, kovuklara, çatı altlarına derme çatma yuvalar yaparlar.
Boş kırlangıç yuvalarına da yerleşirler. Dişi, kahverengi benekli
4-5 adet beyaz yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 11-12 gün
sürer. Yavrular yumurtadan çıktıktan iki hafta sonra yuvayı terk
ederler. Eşler bir yaz süresince 3-4 defa yavru çıkarırlar.....

Dağılımı

Avrupa, Asya ve bilhassa Afrika'da büyük sürüler halinde dolaşırlar.
Amerika ve Avustralya'ya sonradan götürülmüşlerdir...

SERÇE

 


sibirya kazı
 


RESMİ BÜYÜT
SİBİRYA KAZI 

Sibirya kazı (Branta ruficollis), ördekgiller (Anatidae) familyasına ait bir
kaz türü.Artktik Avrupa'da, sık sık avcı kuşların yuvalarına yakın olarak
bulunan bir kazdır. Bu kendilerini Kuzey tilkisi gibi avcılarından
korumalarına yardımcı olur.Kışları güney doğu Avrupa'da geçirirler.
İmgilterde'de ve diğer batı Avrupa bölgelerinde az ve dağınk olarak
bulunurlar.Branta cinsine ait bütün tülerde olduğu gibi, genel olarak
koyu renkli tüylüdürler

sibirya kazı
 

 


angut ördeği,
 


RESMİ BÜYÜT
ANGUT ÖRDEĞİ

Angut Ördeği dişisi ve erkeği biri ölene kadar daima birbirinin yanında
dururlar, doğada avcılar birisini vurduğu zaman diğeri onun ölüsünün
başından ayrılmaz ve o da vurulur. Ve bu asil özelliğinden dolayı bu
türe angut ördeği derler

angut ördeği,
 

 


turna 
  


RESMİ BÜYÜT
TURNA

Familyası: Turnagiller (Gruidae). Yaşadığı yerler: Bataklık, ovalık,
göl ve deniz kıyılarında. Özellikleri: Leyleğe benzer, uzun bacak ve
boyunlu göçmen kuşlar. Sivri gagaları leylekten daha küçüktür.
Tohum, böcek, fare ve solucanlarla beslenir. Ömrü: 70 yıl kadar.
Çeşitleri: 16 türü vardır. Turna (G.grus), telliturna (A. virgo), cennet
turnası veya maviturna (T.paradisea), taçlıturna (B.pavonina),
Amerika turnası veya gülen turna (G.americana), Sibirya beyaz
turnası (G.leucogeranus), Avustralya turnası (G.rubicunda), Japon
veya Mançurya turnası (B.japonensis) meşhurlarıdır
Turnagiller âilesinden su kenarlarında yaşayan, leyleğe benzer bir
kuş. Boyu 140 cm kadardır. Boyun ve bacakları uzundur. Sivri ve
uzun gagası, leyleğin gagasından daha kısadır. Ayak parmakları
perdelidir. Tohum, böcek, balık, sürüngen, solucan ve küçük
memelilerle beslenir. Ağaçlarda yuva yapanı azdır. Renkleri
yaşadığı bölgelere göre farklılık arz eder. Beyazdan koyu
kahverengiye kadar değişir. Yurdumuzda Karadeniz bölgesi, Orta
ve Doğu Anadolu’nun sulak çayır ve bataklıklarında rastlanan turna
(G.grus) gri renklidir. Kuyruğunda aşağı sarkan süs tüyleri vardır.
Toplu hâlde yaşar ve sonbaharda Kuzey Afrika’ya göç ederler.
Değişik ve güçlü sesleri vardır. Soluk boruları uzundur. Bâzı türlerde
soluk borusu, göğüs kemiğinin oyuğu içine girmiştir. Seslerinin gücü
bu özellikten gelir.
Eşleşme dönemlerinde eşler birbirlerine ilginç gösteriler yaparlar.
İki yumurta yumurtlarlar. Eşler sırayla kuluçkaya yatarlar. Sürü
hâlinde göç ederken çoğu “V” biçiminde uçar ve uçuş esnâsında
öterler. Uçarken baş ve bacaklarını gererler ve güzelliklerinden
ve gösterişli uçuşlarından dolayı halk şiir ve türkülerine konu
olmuştur.
Turnalar, çoğunlukla Eski dünyâ kuşları olup ıslak alanlarda
barınırlar. Güney Amerika, Madagaskar, Malaya Takımadaları,
Yeni Zelanda ve Polinezya’nın dışında dünyânın her yerinde
rastlanırlar. Amerika turnasının nesli tükenmek üzeredir. Kuzey
Amerika’dan Teksas kıyılarına doğru göçü ilgiyle tâkip edilir.
 

turna,

 

filamingo, 
  


RESMİ BÜYÜT
FİLAMİNGO

Flamingo (Phoenicopterus), flamingolar (Phoenicopteriformes)
takımının flamingogiller (Phoenicopteridae) familyasından
Phoenicopterus cinsini oluşturan 6 kuş türünün ortak adı.

Tek bir cins (Phoenicopterus) ve onun altındaki 6 türden oluşur.
Ancak biyologların en yeni verdiği sonuçlara göre; Avrupa türü,
Rosa türü, ve kendi içinde ve çaprazlama üreyebildiklerinden 2
alt türü olan Küba türü olarak türlendirilir.

Flamingo, Anadolu'da allı turna [kaynak belirtilmeli] olarak bilinir.
 
 Görünüm Flamingolar, uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir
boyuna ve rosa rengi tüylere sahiptir. Belirgin özelliklerinden biri
kıvrık bir gagalarının olması ve bunun, üst kısmıyla daldırıpta,
yiyecekleri su ya da çamurdan çıkarırken filtre vazifesi görmesidir.
Tüylerindeki kırmızı renk tonları, yedikleri yiyeceklerin içerdiği
karotin miktarına göre değişir. Esaret altındaki genç kuşlar, çok
az karotin içerikli besinler aldığından beyaz tüylere sahiptirler.

 Dağılım Flamingolar Afrika, Güneybatı ve Orta Asya, Güney
Avrupa Güney ve Orta Amerika'da görülürler. Güney İspanya
ve Güney Fransa'da da kuşun en büyük ve yaygın türü olan
rosa flamingo (Phoenicopterus roseus) kuluçka zamanı görülürler.
Bu tür 130 cm boyunda olup Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da
yaşarlar.Almanya'nın Hollanda sınırında ise çeşitli flamingo
türlerinden bir koloni yaşar ki bu koloni Dünya'nın en kuzeyde
yaşayan kolonisidir. Yaşam alanları ve beslenme [değiştir]
Flamingolar büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl,
tuz gölü, ya da lagünlerde yaşalar. Diğer hayvan türlerinin az
bulunduğu, sıra dışı doğa koşullarının bulunduğu yerlere gelirler
. Örnek olarak tuz gölleri ya da alkalik içerikli göller verilebilir.
Kısacası bu kuş türü tuzlu ve sodalı sığ sularda yaşar. Bunların
dışında ısı farklılığının aşırılıklar gösterdiği durumlara da
katlanabilirler.Yurdumuzda en iyi gözlendiği yer Denizli/ Çardak
havaalanının bulunduğu Acıgöl' dür.

Bulundukları ortamda kuş gruplarının birey sayısı 1 milyonu bulabilir.

Genelde yengeç, karides, artemia gibi eklem bacaklı hayvanları,
karınca larvası ve yosun yerler. Aşağı doğru eğik gagası sayesinde,
yiyecekleri çok zor ortamlarından dahi çıkarabilirler

filamingo, 

 


sülün, (kafkas) 
  


RESMİ BÜYÜT
KAFKAS SÜLÜNÜ

KAFKAS SÜLÜN

ANAVATANI: Doğu Avrupa , Türkiye .

YAŞAMA ORTAMI: Dağlık ormanlar.

GENEL BİLGİ: Gerçek Anadolu Sülünü'dür. Bundan yüzyıllar öncede
Anadolu'da yaşayan bu ırktır. Ülkemizin gen havuzunu bozmamak
için doğaya Güney Kafkas Sülünü dışındaki sülünleri bırakmamalıyız.
Kafkas Sülünü'nün boynunda beyaz halka olmaz ve renkleri daha
koyu ve canlıdır.
KAFES ORTAMI: 9 m2 çim tabanlı bitkili kafes.
BESLENME: Yumurta yemi ,bugday , mısır , yulaf yeşillik , canlı yem.
ÜREME YAŞI: Bir yaşında tam olarak rengini alır.
ÜREME ZAMANI: 15 Marttan sonra yumurtlamaya başlarlar.
YILLIK YUMURTA SAYISI: 30-50 adet.
KULUÇKA SÜRESİ: 24 gün.

KAFKAS SÜLÜNÜ, 

 


kara karga,

  


RESMİ BÜYÜT
KARA KARGA

Bayağı kuzgun, karakarga veya kelağ (Farsça: ?) (Corvus corax),
kargagiller (Corvidae) familyasından Corvus cinsi, zekası, büyüklüğü
ve simsiyah olması ile dikkat çeken bir kuş türü.
Özellikleri :Kanat açıklığı 1.5 metreye ulaşabilir. İri ve uzun gagası,
baklava biçimli kuyruğu, onu uçarken tanınmasını sağlar. Vücudundaki
tüm tüyler siyah, boyun altı tüyleri diktir. [1] Yerleşik ve gezici kuşlardır.
Boyları yaklaşık 64 cm'dir. 3-6 arası yumurta yumurtlarlar. Kuluçka
süreleri 12 gün, yavru kuşların uçma süreleri 16 gündür. Gagaları kalın,
çok kuvvetli ve siyahtır. Ötüşleri, uçarken "korrk" şeklinde, uyarı içinse
"rrab, klong" şeklindedir. Uçarken kuyrukları kama şeklinde durur. Basit,
çalı çırpıyla yaptıkları yuvalarını ağaçların ya da kayalıkların üzerine
yaparlar. Sürü oluştururlar ve bir arada bulunmayı severler. Kendilerin-
den daha kuvvetli olan kuş türlerine saldırabilirler.[2]

Kuzgunların zekasıyla ilgili anlatılan çok sayıda öykü duyulabilir; çünkü
kargagiller içinde en akıllı kuşlar oldukları düşünülmektedir. Bunda,
oyunculuklarının ve akrobasi yeteneklerinin yanı sıra, çeşitli sorun-
larla çözüm üretebilme özelliklerinin de katkısı büyüktür. Sorunlarını
çözümlerken doğada bulunan materyallerden de yararlanmaları zeka-
larının ne denli gelişmiş olduğunun kanıtıdır. Kuzgunlar aynı zamanda
hırsız kuş olarak da bilinirler. Bunun nedeni dişilerini etkilemek için
özellikle parlak, peyaz ve mavi renkteki nesneleri yuvalarına taşı-
malarıdır. [3]

Beslenme

Böcekler, solucanlar, midyeler, balıklar, bitkisel maddeler ve tohumları
besin olarak tüketirler.

Dağılımları

Palearktik'de yaygındırlar. Türkiye'nin her yerinde bulunabilen yerleşik
kuşlardır. Fundalıklarda, daha çok ormanlık, dağlık kesimlerde ve
hayvan yetiştirilen yerlerde bulunurlar.

 

ANAVATANI: Doğu Avrupa , Türkiye .

YAŞAMA ORTAMI: Dağlık ormanlar.

GENEL BİLGİ: Gerçek Anadolu Sülünü'dür. Bundan yüzyıllar öncede
Anadolu'da yaşayan bu ırktır. Ülkemizin gen havuzunu bozmamak
için doğaya Güney Kafkas Sülünü dışındaki sülünleri bırakmamalıyız.
Kafkas Sülünü'nün boynunda beyaz halka olmaz ve renkleri daha
koyu ve canlıdır.
KAFES ORTAMI: 9 m2 çim tabanlı bitkili kafes.
BESLENME: Yumurta yemi ,bugday , mısır , yulaf yeşillik , canlı yem.
ÜREME YAŞI: Bir yaşında tam olarak rengini alır.
ÜREME ZAMANI: 15 Marttan sonra yumurtlamaya başlarlar.
YILLIK YUMURTA SAYISI: 30-50 adet.
KULUÇKA SÜRESİ: 24 gün.

kara karga

 


karga,


  


RESMİ BÜYÜT
KARGA

ÖzellikleriKanat açıklığı 1.5 metreye ulaşabilir. İri ve uzun gagası,
baklava biçimli kuyruğu, onu uçarken tanınmasını sağlar.
Vücudundaki tüm tüyler siyah, boyun altı tüyleri diktir. [1] Yerleşik
ve gezici kuşlardır. Boyları yaklaşık 64 cm'dir. 3-6 arası yumurta
yumurtlarlar. Kuluçka süreleri 12 gün, yavru kuşların uçma süreleri
16 gündür. Gagaları kalın, çok kuvvetli ve siyahtır. Ötüşleri,
uçarken "korrk" şeklinde, uyarı içinse "rrab, klong" şeklindedir.
Uçarken kuyrukları kama şeklinde durur. Basit, çalı çırpıyla
yaptıkları yuvalarını ağaçların ya da kayalıkların üzerine yaparlar.
Sürü oluştururlar ve bir arada bulunmayı severler. Kendilerinden
daha kuvvetli olan kuş türlerine saldırabilirler.[2]

Kuzgunların zekasıyla ilgili anlatılan çok sayıda öykü duyulabilir;
çünkü kargagiller içinde en akıllı kuşlar oldukları düşünülmektedir.
Bunda, oyunculuklarının ve akrobasi yeteneklerinin yanı sıra,
çeşitli sorunlarla çözüm üretebilme özelliklerinin de katkısı büyük-
tür. Sorunlarını çözümlerken doğada bulunan materyallerden de
yararlanmaları zekalarının ne denli gelişmiş olduğunun kanıtıdır
. Kuzgunlar aynı zamanda hırsız kuş olarak da bilinirler. Bunun
nedeni dişilerini etkilemek için özellikle parlak, peyaz ve mavi
renkteki nesneleri yuvalarına taşımalarıdır. [3]

[değiştir] BeslenmeBöcekler, solucanlar, midyeler, balıklar,
bitkisel maddeler ve tohumları besin olarak tüketirler.

[değiştir] DağılımlarıPalearktik'de yaygındırlar. Türkiye'nin her
yerinde bulunabilen yerleşik kuşlardır. Fundalıklarda, daha çok
ormanlık, dağlık kesimlerde ve hayvan yetiştirilen yerlerde bulunurlar.

kara

 


çulluk,   


RESMİ BÜYÜT
ÇULLUK

Tanımı
Güvercin iriliğinde, koyu kuru yaprak renginde bir kuşdur.
Alın ve yanaklar açık gri kahverengi gerdan beyaz,tepe koyu kahve
rengi ve enine koyu renk bantlıdır.
Yanağında gagadan başlayıp kulağa doğru uzanan bir şerit vardır.
Sırt ve kanatları kestane renkli ve üstü koyu lekelidir.
Boynu ve kuyruğu kısa olan bu türün uzun gagası (5-6 cm)en belirgin
 özelliklerindendir. Ayakları kısa ve açık kahve renktedir.
Yanlız gezerler. 
Habitatı
Ormanlarda ağaç altlarındaki çalılıklarda ve kuru yaprak aralarında
bulunur. Hava kararmaya yakın civardaki tarlalara uçarak bazen
yürüyerek beslenmeye çıkar.
Hava aydınlanmaya yakın tekrar ağaçlıklar arasına geri dönerler.
Yayılışı
Orman çulluğu Avrupa anakarasında esas vatanı İsveç, Norveç,
Finlandiya ve Rusya’nın batı kesimleridir. Bununla beraber, uygun
yaşama alanı bulduğu takdirde Avrupa’nın kuzey kesimleriyle İskoçya,
İrlanda ve Yurdumuzun Doğu Karadeniz bölgelerinin sahil şeridindeki
ormanlık yerlerde nadirde olsa kuluçkaya yatar.
Asya anakarasının 64 derece kuzey enlemin altındaki sahalar ile
güneyde Hindistan, doğuda Japonya’ya kadar uzanır.
Afrika anakarasının kuzey sahil şeridi içindeki ormanlık alanlarda da
rastlanır. Yalnız kuzey Amerika’da mevcut değildir. Ancak orada
Scolopax minor denilen bir tür çulluk vardır ki yaşama tarzları Orman
çulluğuna benzemekle birlikte daha küçük yapıdadırlar. 
Beslenme
Böcek, kurt, solucan ve kabuksuz salyangozlarla beslenir.
Biyolojisi
Mart ve Nisan aylarında Orta, doğu, kuzey Avrupa ve Rusya’ya
göçerek kuluçkaya yatarlar. Orman içinde yoğun çalılıkların
altında yumuşak toprağa açtığı çukurda 4-5 yumurta bırakır.
Kuluçka süresi 20 ila 23 gündür. 
Göçü
Ilıman bazı Avrupa ülkeleri dışında bir göç kuşudur.
Kuzey Avrupa popülasyonu Kuzey Afrika’ya kadar, Rusya’dakiler
Orta Doğu ve Asya güneyine kadar göç edebilirler.
Eylül'ün son haftaları ile Ekim ortasına kadar büyük çulluk göçleri
devam eder. Çullukların büyük bir kısmı yolculuğa çıkmak için batı
rüzgarlarını beklerler. Bu göçlerin sonunda konmak için sahil
bölgelerindeki orman kenarındaki kısa ağaç altlarını, çalılıkları
seçerler. Karadeniz sahil kesiminde biriken çulluklar, Çoruh,
Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya vadilerinden çok az miktarda iç
bölgelere kadar uzanırlar. Orman çulluklarının büyük bir kısmı göç
yollarını izleyerek kışı Akdeniz sahillerindeki bölgelerde geçirirler.
Çulluğun bir gecede 400-500 km kat ettiği zannedilmektedir.
Fakat aksi istikametten esen rüzgarlar, fırtınalar, kar tipileri gibi
engeller bu yolu 40-50 km’ye kadar indirir.
Orman çullukları göçlerini genellikle gece yaparlar.
Bazen gündüzleri de yaptıkları görülmüştür.
Çullukların yollarını ve gidecekleri yönü nasıl saptadıkları tam
olarak bilinmemektedir. Orman çullukları Şubat ortaları ile Mart ayı
başından itibaren yurtlarına dönüş göçlerine başlarlar.
Güneyden kuzeye dönerlerken başka göç yollarını izleyerek,
Ukranya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya’ya
geçmektedirler.
 Popülasyonu
Avrupa’da Rusya hariç 500-700.000 çift yaşadığı tahmin edilir.
 
Davranışları
Gündüzleri orman içinde saklanır.
Rahatsız edildiğinde yürüyerek yer değiştirmeyi tercih ederse de
tehlike anında epey hızlı, gürültülü ve dik bir şekilde ağaçların
tepesine yükselip daha uzaklara uçar.
Geceleri beslenmek amacıyla açık alanlarda dolaşırlar.
 
Yerel Adlar
Çulluk-orman çulluğu,lökeşi,lökeşe / Denizli (wolfkenan )
Gündüzleri orman içlerinde saklandığından dolayı Orman Çulluğu
adı ile de anılır. Yelve, lökeşe, körtavuk, Gazel Tavğu, Kocacık,
Lökeşe, HocaAli, Kazıklı, Bigatsa diğer yöresel adlarıdır

çulluk

 


pelikan, 
  


RESMİ BÜYÜT
PELİKAN

Pelikan, pelikangiller (Pelecanidae) familyasını oluşturan iri su kuşu
türlerinin ortak adı. Familya üyelerinin hepsi Pelecanus cinsinde
sınıflandırılır ve 8 türü bulunur.
 Özellikleri [değiştir]Ilıman bölgelerin her yanında yaşayan pelikanlar,
gaga ucundan kuyruk ucuna uzunluğu 1,80 m'yi, kanat açıklığı 3 m'yi
bulan bir kuştur (halk arasında gagasının biçiminden ötürü kaşıkçı
kuşu da denir); gagasını suya daldırarak avladığı balıklarla beslenirler.
Çoğunlukla toplu yaşar ve koloniler halinde yuvalanır. Amerika
kıyılarında yaşayan kahverengi pelikan (Pelecanus occidentalis),
denizde yaşar; ama kıyıdan pek uzaklaşmaz.Pelikanların şaşırtıcı bir
özelliği de yedikleri besinlere göre renk değiştirmeleridir, pembe
pelikanlar yedikleri bazı deniz canlıları sebebiyle pembe rengini alırlar.

pelikan

 


hüthüt,   (ibibik,) 
   


RESMİ BÜYÜT
İBİBİK  (HÜTHÜT)

İbibik (Upupa epops), çavuş kuşu adı ile de bilinen, Gökkuzgunu
sular (Coraciiformes) takımının, ibibikgiller (Upupidae) familyasında
yer alan tek kuş türü. Uzunluğu 28 cm kadar, gagası uzun yay
biçiminde, tüyleri turuncu-kahverengi olup başı sorguçlu, kısa kanatlı
bir kuştur.[1][2] Bazı Türkiye Türkçesi ağızlarında baltalı olarak da
geçer.[3]

(Arapça: hudhud) olarak da isimlendirilir. Bu adı eşleşme dönem-
lerinde çıkardıkları sesten dolayı aldığı düşünülür.
 
 Yaşam şekli Etiyopik ve Palearktik bölgelerin ağaçlık ve bağlık
yerinde yaşarlar. Yaşlı ağaç bulunan açık yerlerde, çam orman
veya yaprağını döken ormanlarda, meyve bahçelerinde ve bağ-
larda yerleşirler. Açık arazide bulunabildiği gibi şehir parklarında
da rastlanabilir.

Her çeşit oyukta ve kovukta yuvalarını yaparlar ve insana rahat-
lıkla alışırlar. Haşere, böcek, böcek larvaları, salyangoz ve solu-
canlarla beslenirler. Sivri ve uzun gagaları ile toprağı eşerek
çıkardığı kurtçukları havaya fırlatıp gagasını açarak havada
kapmayı severler.

 Üreme Yuvasını ağaç kovuklarında veya yüksek toprak
deliklerinde yapar. Türkiye'de yazın kuluçkaya yatarlar. Kuluçka
zamanı kuyruk bezinden ağır bir koku yayılır. Dişileri 4-12 adet
açık mavi veya zeytuni kahverengi yumurtalar üzerinde 16 gün
kuluçkaya yatarlar. Kuluçka sırasında erkek dişiyi besler.
Yavrular dışkı atarak düşmanlarından kendilerini korurlar.

 Dağılımı Palearktik'de ve Afrika'da bulunurlar. Sonbahar
mevsiminde Afrika'ya göç eder. Baharda Asya ve Avrupa'ya
tekrar döner. Göç zamanlarının dışında yalnız yaşamayı seven
kuşlardır. İnanışlar Eşine olan bağlılığı, eşi ölünce yeni bir eş
aramaması, yaşlandıklarında anne ve babasının yiyeceklerini
temin etmesi, annesi öldüğünde uygun bir yer buluncaya kadar
onu başında taşıması özellikleri bulunan hüthüt hakkında, İslami
gelenekte başındaki tepeliğin anne-babasına karşı olan bu
hürmetkârlığı sonucu verildiği inancı görülür. Benzer inanışlar
Yunanlılar ve Romalılar’da da görülür Çok uzaklardaki suyu
havadan görebilme ve keşfedebilme yeteneği ile Süleyman
peygambere ve ordusuna kılavuzluk ettiğine inanılan hüthüdün
‘hüd hüd’ şeklinde ötmesi gizli şeyleri göstermek için "orada
orada" demesinden ibaret olduğu da rivayet edilir. Rüyada bu
kuşun görülmesi suya kavuşma, sıkıntıdan kurtulma, uzaktan
haber alma, misafir gelmesi, emniyette olmak şeklinde
yorumlanmıştı

hüt hüt   (ibibik)

 


tahtalı,
   


RESMİ BÜYÜT
TAHTALI

Tahtalı, (Columba palumbus), güvercingiller (Columbidae) familya
sından uzun kanatlı, uzun kuyruklu, iri ve güzel bir güvercin türü.
Eskiden kuskuğuk diye adlandırıldı.[1]

Özellikleri Başı küçük ve yuvarlak, gövdesi iri ve geniştir. Başı
mavi-gri, sırtı mat gri, kuyruk sokumu açık renktir; kuyruğunun ucu
koyu, orta bandı açık renktir. Göğsü koyu pembedir ve iyi ışıkta
parlak görünür. Boynunda geniş ve beyaz bir leke vardır, kanatlar
ı kapalı iken kenarı boyunca uzanan beyazlık gözler önüne serilir.
 Uçuş sırasında beyaz kanat şeridi dikkati çeker. Bacakları açık
pembedir. Parlak kırmızı ve sarı renkli yakından çok dikkat çekicidir.

 Yaşam şekli Kışın genellikle büyük sürüler halinde uçar ve beslenir.
 Yabanil olanlar tarım alanlarında, evciller ise şehir parklarında
beslenirler ve sıklıkla büyük bahçelere girerler. Havalanırken
kanat sesi gürdür ancak uyarı ötüşü yoktur; sesi hoş ve yatıştırıcı
bir kumru ötüşünden ibarettir ‘koo-kooo, diye öterler.erkekleri
500-600 g dişileri 300-400 g gelir.Avcılar için avlanması çok zevkli
ve zor olan bir hayvandır uçuşu esnasında yerdeki her şeyi
rahatlıkla görür ve tehlike hissettiinde yönünü değiştirir.Av
yapılırken mutlaka gizlenmek gerekir. Sürü bir bölgeye giderken
önden bir tane öncü gönderir eğer öncü geri gelirse sürü oraya
gider avı sırasında tek tahtalı geldiğinde atış yapılmaz öncü gelir
birkaç tur atar ve gider kısa süre sonra sürüyle tekrar gelir.Genelde
1,2,3,4,6 numara saçmalar kullanılır . Genelde Bilecik Bölgesinde
Çok Bulunur. Meşe palamutu bitkisini çok sever

tahtalı,

 
BAFRA KUŞ CENNETİ TEL NO İÇİN OK 
                                                                                                1  

 2  

 3    4  
 

EROL ŞENEL TABAKHANE MAH GÜVEN SOKAK NO 23 / A BAFRA / SAMSUN

HESAP NUMARALARIMIZ
MELAHAT ŞENEL PTT BAFRA ŞB HES NO :               06291865
 
EROL ŞENEL         GARANTİ           BAFRA ŞB İBAN NO :     520-6692443
EROL ŞENEL         GARANTİ          BAFRA ŞB İBAN NO :    TR 020006200052000006692443
 
 
 
 
EROL ŞENEL         VAKIFBANK    BAFRA ŞB HESAP NO :  00158007284719421
EROL ŞENEL        VAKIFBANK    BAFRA ŞB İBAN NO :     TR 980001500158007284719421
 
 
:                      

SİTE ADRESİ ............... www.erolsenel.tr.gg
SİTE ADRESİ ............... www.bafrabalik.com

TEL..........:.......... ......... 0362 54 260 33
CEP............................... 0542 411 83 65
MSN............................... erol_senel55@hotmail.com


       
       

KIZILIRMAK DELTASI,KUŞ CENNETİ ,
BAFRA,KUŞ CENNETİ ,
bafra koruma alanı,
bafra kuş cenneti rasimleri,
kızılırmak deltası,cenneti,kuş,
koruma altındaki yerler bafra ,
kuş koruma alanı,
yaban kuşları koruma alanı,
kuş gözetleme kulesi,.

 

bafra kuş cenneti, bafra kuş cenneti resinleri,kuş cenneti hakkında bilgiler, bafra kuş çeşitleri,bafrada yaşayan
kuşlar,kuş cennetindenkuş cannati bafra,bafra kuş,cenneti bafra,kuşlar bafra,nafra kuş, 
görüntüler bafra kuş cennetindeki kuş çeşitleri,kuş çeşitleri kuşlar,kuş arazi bafra,yabani kuşlar bafra, 
çeşitli bafra kuşları, yaban hayvanları, yabai su kuşları,bafra kuş cenneti kuşları, bafra kuş cenneti yeri, yaşayan kuşlar,.
yaban kuşları bafra,bafra yaban kuşları uçan yabani kuşlar,yaban kuşlarının tanıtılması bafra, 

 

 

  

  
  BUGÜN. 10 ziyaretçi (74 klik) .KİŞİ
--------------------------------------------------------------
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol